چاپ
 
  همایش‌های آتی

*برگزاری همایش بین‌المللی نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا، در تاریخ 23 آذر  1395.