اردیبهشت ماه 1395

سیاست خارجی عربستان در قبال ایران در پرتو تحولات اخیر، سخنران: دکتر هرمیداس باوند

فروردین ماه 1395

آسیب‌شناسی پارادایم‌های منطقه‌پژوهی: نگاهی بدیل، سخنران: سخنران دکتر قدیر نصری

برگزاری نشست سیاست خارجی عربستان و اقدامات آن علیه جمهوری اسلامی ایران،
با سخنرانی آقایان؛ دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی، دکتر فرازمند، دکتر جعفر حق‌پناه، دکتر اکبری و دکتر بهشتی‌پور.
 
بنیانهای نظری منطقه‌پژوهی: منطقه خاورمیانه، سخنران: دکتر کاظم سجادپور

شهریور ماه  1394

* برگزاری نشست بررسی روابط چین و روسیه در تاریخ دوشنبه 23 شهریور 1394 و
با حضور آقایان دکتر جهانگیر کرمی و دکتر محسن شریعتی‌نیا


فروردین ماه 1394

برگزاری همایش تحولات یمن، در تاریخ 31 فروردین 1394.

فروردین ماه 1390

*مسئله‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران
 
 

اردیبهشت ماه 1390
 
 
*بررسی و ارزیابی چشم‌انداز تحولات منطقه و راهکارهای فراروی ایران
 
*بررسی خطرات اصلی علیه امنیت ملی  جمهوری اسلامی ایران (نشست اول)
 
*بررسی خطرات اصلی علیه امنیت ملی  جمهوری اسلامی ایران (نشست دوم
 
خرداد ماه 1390 
 
*مسئله‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در حوضه امنیت سرزمینی
 
 
تیرماه 1390
 
* وضعیت حقوق بشر در ایران
 
*تحولات یمن و آینده این کشور


سال 89
 
سال 88
 سال 87
 

سال 86
 

سال 84
سال 83