آذر ماه 1395

برگزاری همایش بین‌المللی نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا، در تاریخ 23 آذر 1395


اردیبهشت ماه 1395

سیاست خارجی عربستان در قبال ایران در پرتو تحولات اخیر، سخنران: دکتر هرمیداس باوند

فروردین ماه 1395

آسیب‌شناسی پارادایم‌های منطقه‌پژوهی: نگاهی بدیل، سخنران: سخنران دکتر قدیر نصری

برگزاری نشست سیاست خارجی عربستان و اقدامات آن علیه جمهوری اسلامی ایران،
با سخنرانی آقایان؛ دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی، دکتر فرازمند، دکتر جعفر حق‌پناه، دکتر اکبری و دکتر بهشتی‌پور.
 
بنیانهای نظری منطقه‌پژوهی: منطقه خاورمیانه، سخنران: دکتر کاظم سجادپور

شهریور ماه  1394

* برگزاری نشست بررسی روابط چین و روسیه در تاریخ دوشنبه 23 شهریور 1394 و
با حضور آقایان دکتر جهانگیر کرمی و دکتر محسن شریعتی‌نیا


فروردین ماه 1394

برگزاری همایش تحولات یمن، در تاریخ 31 فروردین 1394.

فروردین ماه 1390

*مسئله‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران
 
 

اردیبهشت ماه 1390
 
 
*بررسی و ارزیابی چشم‌انداز تحولات منطقه و راهکارهای فراروی ایران
 
*بررسی خطرات اصلی علیه امنیت ملی  جمهوری اسلامی ایران (نشست اول)
 
*بررسی خطرات اصلی علیه امنیت ملی  جمهوری اسلامی ایران (نشست دوم
 
خرداد ماه 1390 
 
*مسئله‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در حوضه امنیت سرزمینی
 
 
تیرماه 1390
 
* وضعیت حقوق بشر در ایران
 
*تحولات یمن و آینده این کشور


سال 89
 
سال 88
 سال 87
 

سال 86
 

سال 84
سال 83