کارشناسان مقیم
 
 
کارشناس مسائل آسیا و شبه‌قاره

asgarian@tisri.org

طاهره مقری موذن
 
کارشناس مسائل اروپا

moazen@tisri.orgکارشناس مسائل شبه‌قاره و آسیای مرکزی

Dehghanian@tisri.org 
کارشناس مسائل شبه‌قاره و آسیای مرکزی

Hojjatzadeh@tisri.org

 
کارشناس مسائل غرب آسیا

Ajorloo@tisri.org

دلیله رحیمی آشتیانی
 
دستیار پژوهشی

Ashtiani@tisri.org

احسان صادقی

دستیار پژوهشی

Sadeghi@tisri.org

 
 
کارشناسان غیرمقیم
 

 

 

 

 

دکتر سعید خالوزاده

کارشناس مسائل اروپا

پیرمحمد ملازهی
 
کارشناس مسائل شبه‌قاره
 
دکتر سید وحید کریمی
 
کارشناس مسائل اروپا و بریتانیا
دکتر رضا اختیاری امیری
 
کارشناس سیاست خارجی ایران و مسائل خاورمیانه

دکتر علیرضا موسوی‌زاده
 
کارشناس مسائل اروپا و بریتانیا

دکتر مسعود رضایی

 کارشناس مسائل خاورمیانه 
دکتر رضا صولت
 
کارشناس ترکیه و آذربایجان
محمدرضا دارا

کارشناس مسائل شرق آسیا
 

محمدرضا برخورداری

کارشناس مسائل چین و شرق آسیا

 

حسین کبریایی زاده

کارشناس مسائل خاورمیانه

 

الیاس واحدی

کارشناس ترکیه و آذربایجان

دکتر علیرضا نوری

کارشناس مسائل روسیه و اوراسیا

 

 

سید علی نجات

کارشناس جریانهای اسلام‌گرای افراطی

 

 

داوود احمدزاده

کارشناس مصر

 

کامران کرمی

کارشناس مسائل خاورمیانه

 

محمد خواجویی
کارشناس سوریه، لبنان و فلسطین

 

 

دکتر حسین مفیدی احمدی

کارشناس مسائل اروپا

 

علی اسمعیلی اردکانی

کارشناس مسائل اروپا

 

 

 
 
دستیاران پژوهشی