کارشناسان مقیم
 
 
کارشناس مسائل آسیا و شبه‌قاره

asgarian@tisri.org

طاهره مقری موذن
 
کارشناس مسائل اروپا

moazen@tisri.org 
کارشناس مسائل شبه‌قاره و آسیای مرکزی

Hojjatzadeh@tisri.org

 
کارشناس مسائل غرب آسیا

Ajorloo@tisri.org

سمیه مروتی


کارشناس مسایل غرب آسیا

morovati@tisri.org

احسان صادقی

کارشناس مسائل شرق آسیا

Sadeghi@tisri.org

دلیله رحیمی آشتیانی
 
کارشناس مسائل جنوب آسیا

Ashtiani@tisri.org

 
 
کارشناسان غیرمقیم
 


 

حسین کبریایی زاده

کارشناس مسائل خاورمیانه

 

الیاس واحدی

کارشناس ترکیه و آذربایجان

 

 

سید علی نجات

کارشناس جریانهای اسلام‌گرای افراطی

 

کامران کرمی

کارشناس مسائل خاورمیانه

دکتر حسین مفیدی احمدی

کارشناس مسائل اروپا

 

علی اسمعیلی اردکانی

کارشناس مسائل اروپا
 
 
دستیاران پژوهشی
 

 

مریم محمودی

 

سارا فاطمیان

 

امیررضا اردستانی