چاپ

 
کتاب حاضر با بررسی سازمان تروریستی القاعده از زوایای گوناگون و نقش آن در مناطق مختلف جهان، چهارمین جلد از مجموعه کتاب‌های موضوعی تهیه‌شده توسط مؤسسه تهران است که اختصاص به بررسی موضوعات و مباحث تئوریک امنیت در سطح بین‌المللی و همچنین موضوعات امنیتی مرتبط با کشور جمهوری اسلامی ایران در عرصه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. کتاب حاضر در دو بخش کلی تهیه شده است که در هر بخش موضوعی جداگانه ولی مرتبط مدنظر قرار می‌گیرد. بخش نخست زمینه جغرافیایی رشدونمو گروه‌های سلفی در مناطق تحت اداره فدرال (فَتا) پاکستان را مورد بررسی قرار می‌دهد. بخش دوم نیز به‌طور مشخص خاستگاه، سازماندهی و عملکرد سازمان القاعده را مد نظر دارد. 
 
کتاب امنیت بین‌الملل 3 به بررسی موضوعات و مباحث تئوریک امنیت در سطح بین‌المللی و همچنین موضوعات امنیتی مرتبط با کشور جمهوری اسلامی ایران در عرصه مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌پردازد. در کتاب حاضر، تلاش شده تا با اتخاذ روشی تئوریک ـ کاربردی تعدادی از موضوعات مهم در عرصه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نظیر موقعیت و جایگاه ایران در نظام ژئوپلیتیک جهانی، تهدیدات، فرصت‌ها و چالش‌های فراروی جمهوری اسلامی ایران از سوی افغانستان، و ایران و مبحث «تروریسم»  مورد بررسی قرار گیرد.
 
کتاب امنیت بین‌الملل 2 به بررسی موضوعات و مباحث تئوریک امنیت در سطح بین‌المللی و همچنین موضوعات امنیتی مرتبط با کشور جمهوری اسلامی ایران در عرصه مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌پردازد. در کتاب حاضر، تلاش شده تا با اتخاذ روشی تئوریک ـ کاربردی تعدادی از موضوعات مهم در عرصه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نظیر روابط ایران و روسیه، فرصت‌ها و چالش‌های جمهوری اسلامی ایران در نتیجه همگرایی آمریکا و اتحادیه اروپا، و سیاست‌های پان‌ترکیستی طرح شده از سوی جمهوری آذربایجان مورد بررسی قرار گیرد.
 
در کتاب حاضر، تلاش شده تا با اتخاذ روشی تئوریک ـ کاربردی تعدادی از موضوعات مهم در عرصه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا مقاله نخست ضمن بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار در محیط داخلی، به کنکاش پیرامون چالش‌های موضوعات فوق برای امنیت ملی ایران پرداخته است. مقاله دوم، با بررسی جامع و گسترده مفاهیم ژئوپولیتیکی در مناطق خاورمیانه، خلیج‌فارس و اوراسیا؛ جایگاه مناطق یاد شده را در تحولات ژئوپولیتیک قرن ۲۱ مورد بررسی قرار داده است.مقاله سوم نیز پس از نگرش نظری به اوضاع امنیتی حال حاضر محیط بین‌المللی، سه سناریوی مرتبط با نظام جهانی را مد نظر قرار داده و به بررسی فضای تحرک جمهوری اسلامی در محیط مورد اشاره پرداخته است.