چاپ

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۸۹

شابک:۱ ـ ۱۴۴ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸

قیمت: ۲۳۰۰ تومان

خرید

 
پژوهش و تحقیق: ارزیابی توانمندیهای نظامی رژیم صهیونیستی برای حمله به تأسیسات اتمی ایران (1389)

نظارت و تدوین:معاونت پژوهشی
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، بولتن پژوهش و تحقیق
کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 5D7DAEA
 
مقامهای سیاسی و نظامی اسرائیلی در طول سالیان اخیر همواره سخن از لزوم تشدید فشار بر جمهوری اسلامی ایران رانده و برای توقف فعالیتهای هستهای آن هیچگاه گزینه حمله نظامی به تأسیسات هستهای ایران را رد نکردهاند. متن حاضر در پی آن است که به اختصار بیان کند چنانچه اسرائیل هماکنون تصمیم بر حمله به تأسیسات هستهای ایران بگیرد، چه تسلیحات و امکاناتی برای عملی کردن آن در اختیار دارد.
توان نیروی هوایی اسرائیل در حمله احتمالی به ایران
هواپیماهای تهاجمی دوربرد: اسرائیل بهسبب فاصله زیاد پایگاههای هوایی خود تا تأسیسات هستهای و دیگر هدفهای احتمالی در ایران، از بهترین و دوربردترین هواپیماهای جنگنده خود یعنی جنگندههای F-15I موسوم به «رام» (به معنی رعد) و F-16I موسوم به «سوفا» (به معنی طوفان) استفاده خواهد کرد.
هواپیماهای سوخترسان: نیروی هوایی اسرائیل از هواپیمای تانکر سوخترسان KC-130H و تانکر سوخترسان هوایی بوئینگ KC-707 استفاده خواهد نمود. هواپیماهای تانکر KC-707 قادر به سوخترسانی به تمامی هواپیماهای جنگنده F-15 و F-16 و همچنین هواپیماهای حملونقل C-130 اسرائیلی هستند.
اسرائیل همچنین در صدد است با خرید جنگندههای رادارگریز F-35 از آمریکا توان خود را برای انجام یک تهاجم هوایی پیشگیرانه به تأسیسات هستهای ایران افزایش دهد.
تسلیحات هوا به زمین
زرادخانه نیروی هوایی اسرائیل دربرگیرنده بمبهای هدایتشونده و نفوذکنندهای است که مهمترین آنها عبارتند از: GBU-12، GBU-15، BLU-109، GBU-16، GBU-27، GBU-28، GBU-31،GBU-32، و GBU-39. این تسلیحات که بهعنوان کلاهکهای جنگی نفوذکننده یا «پناهگاهشکن» شناخته میشوند، از ارتفاع زیاد رها شده و با زاویهای تند به هدف خود میرسند. این تسلیحات قادرند تا چندین متر در زمین و حتی بتون مسلح نفوذ کنند.
اسرائیل همچنین در عملیات احتمالی علیه ایران میتواند از ناوگان هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) خود موسوم به «هرون تیپی» یا با نام مستعار «ایتان» که جزء پیشرفتهترین هواپیماهای بدون سرنشین نظامی در جهان بهشمار میآیند و از جدیدترین هواپیمای هشداردهنده زودهنگام که یک جت گلفاستریم G-550 ساخت آمریکا حامل سامانه الکترونیکی «هشدار زودهنگام هوابرد تطبیقی (CAEW)» است، استفاده نماید.
توان نیروی موشکی بالستیکی اسرائیل در حمله به ایران
اسرائیل میتواند در کنار استفاده از نیروی هوایی خود برای حمله به تأسیسات اتمی ایران از موشکهای بالستیک خود ازجمله نسل جدید موشکهای بالستیک «یریخو» موسوم به «یریخو 3» (جریکو 3) استفاده کند. جریکو 3 نوع تغییریافته موشک شاویت ویژه حمل ماهواره به فضاست.
توان ضد موشکی اسرائیل
اسرائیل در سالیان اخیر تلاش و هزینه زیادی را صرف ایجاد یک سامانه دفاعی چندلایه ضد موشکی کرده است. در این میان، سیستم دفاع ضد موشکی برد بلند آرو (ختس) ساخت مشترک اسرائیل و ایالات متحده، سامانه AN/TPY-2، یک رادار آرایه فازی زمینپایه با مأموریت دفاع هوایی در ارتفاع بالا، شناسایی و کنترل آتش ویژه مقابله با حملات موشکهای بالستیکی ازجمله مهمترین سیستمهای ضد موشکی این کشور میباشند. علاوه بر این، اسرائیل با همکاری آمریکا سرگرم طراحی و ساخت سیستم پرقدرت لیزری موسوم به «ناتیلوس» است که این توانایی را خواهد داشت که نهتنها راکتهای کوتاهبرد، بلکه موشکهای اسکاد دارای برد متوسط و موشکهای دوربردتر مانند شهاب 3 ساخت ایران را با افکندن پرتو لیزر پرانرژی بر روی آنها منهدم کند.
توان نیروی دریایی اسرائیل برای حمله احتمالی به ایران
نیروی دریایی اسرائیل میتواند از زیردریاییهای کلاس دلفین ساخت آلمان با موتور دیزلی ـ برقی که قادر به شلیک موشکهای کروز مسلح به کلاهک هستهای هستند، در حمله احتمالی به ایران استفاده نماید.

فهرست

مقدمه ۱۱

توان نیروی هوایی اسرائیل در حمله احتمالی به ایران ۱۳
هواپیماهای تهاجمی دوربرد ۱۳
هواپیماهای سوخترسان ۱۸
جنگندههای رادارگریز F-35؛ نسل آتی هواپیماهای
اسرائیل ۲۱
تسلیحات هوا به زمین ۲۴
پهپاد هرون تیپی (ایتان) ۲۷
هواپیماهای هشداردهنده زودهنگام و پست
فرماندهی هوایی ۲۹
توان نیروی موشکی بالستیکی اسرائیل در حمله به ایران ۳۱
موشکهای بالستیک ۳۱
توان ضد موشکی اسرائیل ۳۴
توان نیروی دریایی اسرائیل برای حمله احتمالی به ایران ۳۹
پینوشتها ۴۳