چاپ

جمهوری اسلامی ایران در هنگامه‌ی دهه‌ی دوم انقلاب در یک جهش بزرگ، اصلاحات را در قلب نظام سیاسی جای داد. در این راستا آشنایی با مصادیق و نمونه‌های عینی یعنی کشورهای پانهاده در مسیر اصلاحات؛ تجربه‌ی گرانبهایی است برای پویندگان این مسیر در کشور جمهوری اسلامی ایران. از این رو جمهوری خلق چین و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی که دو نمونه‌ی بارز و با ارزش برای علاقه‌مندان به بررسی موضوع اصلاحات در جامعه و حکومت می‌باشد و دارای شباهت‌هایی با یکدیگر درزمینه‌‌های سیاسی و اجتماعی هستند، مصادیق مناسبی برای مطالعه‌ی فرایند شکست و موفقیت نسبی انجام اصلاحات در جامعه، اقتصاد و نظام سیاسی و مقایسه‌ی آن با روند اصلاحات در کشور جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.
مجموعه‌ی اسناد کودتای 28 مرداد به خصوص مطالب مربوط به طراحی و اجرای عملیات نظامی، اقدامات اطلاعاتی و عملیات روانی؛ نکات عبرت‌آموز در خور توجهی دارد. این کتاب به دو بخش ترجمه و پژوهش تقسیم شده است. در بخش ترجمه، فصل‌بندی و دسته‌بندی اسناد با توجه به موضوع براندازی صورت گرفته است و در بخش پژوهش، برای آنکه جوانب مختلف عملیات براندازی بیشتر مورد کاوش قرار گیرد، محورهای عمده‌ای مانند نقش حزب توده، مطبوعات، اوباش، نظامیان، روحانیت، افکار عمومی و ... با محوریت براندازی نقد و بررسی شده است.