چاپ
 
 
رشید خالدی در این کتاب با بررسی موشکافانه تاریخ مداخله خارجی در خاورمیانه، نشان می‌دهد که چگونه ایالات متحده نیز همان مسیر اشتباه و مخاطره‌آمیز استعمارگران گذشته در خاورمیانه را دنبال کرده و بدون آنکه درک صحیحی از تاریخ، فرهنگ و جامعه این مردم داشته باشد، همانند قدرت‌های مداخله‌گر پیشین، مقاومت‌ها و واکنش‌های مردم خاورمیانه را ناشی از تعصب، تحجر یا واپس‌گرایی می‌داند. وی به خوبی توانسته است ریشه‌های حوادث جاری در خاورمیانه را که ناشی از سیاست‌های نادرست قدرت‌های استعماری پیشین و ادامه همان سیاست‌ها از سوی آمریکا می‌باشد، به خوبی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
 
از آن زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدامات و برنامه‌های مختلفی از سوی دولت آمریکا علیه ایران تنظیم و به کار گرفته شده است اما در سال‌های اخیر نوع طرح‌ها و اقدامات آمریکا پیچیده‌تر گردیده است. این کتاب به دنبال شناخت رویکردها و طرح‌های آمریکایی درباره ایران می‌باشد. این تحقیق در پنج فصل اصلی تحت عناوین؛ گرایش‌ها و نگرش‌ها در امنیت ملی آمریکا، رویکرد جنگ نرم، رویکرد تعامل‌گرایی، رویکرد تقابل‌گرایی و تبارشناسی نومحافظه‌کاران تنظیم گردیده است.

 


بر این اساس در این کتاب که در شش فصل و همچنین یک بخش نتیجه‌گیری تنظیم شده، ضمن تعریف و تبیین مفاهیم پان‌ترکیسم، پان‌تورانیسم و پان‌آذریسم؛ اهداف ترکیه و جمهوری آذربایجان از این سیاست‌ها، ارتباط پان‌آذریسم با پان‌ترکیسم، ارتباط این سیاست‌ها با اسلام‌ستیزی، نهادهای دولتی و غیردولتی مروّج پان‌ترکیسم، احزاب پان‌ترکیستی، وقایع پان‌ترکیستی، محورهای فعالیت پان‌ترکیسم و پان‌آذریسم، کشورهای ناخرسند از این سیاست‌ها، نقش بیگانگان به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی در ترویج پان‌ترکیسم و پان‌آذریسم در گذشته و حال، موانع سیاست‌های پان‌ترکیستی و نهایتاً نتایج پان‌ترکیسم و پان‌آذریسم برای ترکیه و جمهوری آذربایجان مورد ارزیابی قرار گرفته و تبیین می‌شود.
این کتاب، ضمن معرفی ساختار سیاسی، ایدئولوژیک، تبلیغاتی، اقتصادی، اجتماعی، علمی، قانونی و استراتژیک اسرائیل به تشریح مقولات مهمی چون شهرک‌سازی و آبادی‌های یهودی‌نشین، صهیونیسم و وضعیت احزاب سیاسی، تحولات جمعیتی، فلسطینیان سرزمین‌های ۱۹۴۸ و تحول در روابط اعراب و اسرائیل می‌پردازد و با نگرشی تحلیلی و واقع‌بینانه به دور از احساسات و عواطف ملی‌گرایانه پیشینه آن رژیم و تحولات نیم قرن گذشته آن را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد و در این رهگذر با استفاده از منابع اولیه اسرائیلی و ارائه جداول آماری و نمودارها، مطالب خود را مستند می‌سازد.

این کتاب، ضمن معرفی ساختار سیاسی، ایدئولوژیک، تبلیغاتی، اقتصادی، اجتماعی، علمی، قانونی و استراتژیک اسرائیل به تشریح مقولات مهمی چون شهرک‌سازی و آبادی‌های یهودی‌نشین، صهیونیسم و وضعیت احزاب سیاسی، تحولات جمعیتی، فلسطینیان سرزمین‌های ۱۹۴۸ و تحول در روابط اعراب و اسرائیل می‌پردازد و با نگرشی تحلیلی و واقع‌بینانه به دور از احساسات و عواطف ملی‌گرایانه پیشینه آن رژیم و تحولات نیم قرن گذشته آن را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد و در این رهگذر با استفاده از منابع اولیه اسرائیلی و ارائه جداول آماری و نمودارها، مطالب خود را مستند می‌سازد.