چاپ

مسئله راهبردی جمهوری اسلامی ایران
 
21 فروردین 1390، موسسه ابرار معاصر تهران
 
موضوع نشست: بررسی چالش‌ها، تهدیدات و مخاطرات فراروی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های امنیتی و راهبردی، محور اصلی نشست مذکور است.