چاپ نخست: آبان ماه 1397
شابک:
978-964-526-264-6

خرید
روندهای تسلیحاتی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا
 
مجموعه مقالات دومین کنفرانس امنیتی تهران: روندهای تسلیحاتی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا
به اهتمام دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، دکتر داود غرایاق زندی، و بهزاد احمدی لفورکی
کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 045A0FD

امروزه کنفرانس‌های امنیتی نظیر مونیخ، مسکو، منامه، هرتزلیا، استانبول، استکهلم، شـانگریلا، و مجمـع جهانی هند محل تلاقی تحلیل‌های علمی و تئوریک با یافته‌های میـدانی و واقعیـت‌هـای صـحنه عمـل است. از مهمترین کارکردهای این کنفرانس‌ها جلب توجه افکار عمومی و سـازمان‌هـای بـین‌المللـی بـه چالشهای امنیتی در نقاط مختلف جهان؛ تشریک اراده دسته‌جمعی در حلوفصل معضلات امنیتی؛ ایجاد اعتمادسازی و جلب مشارکت کشورهای مختلـف در بازسـازی امنیـت؛ گـردهم آوردن بهتـرین اسـاتید و محققین از سراسر جهان برای رسیدن به دیدگاه‌های علمی‌تر در زمینه چالش‌های امنیتـی و راهکارهـای مقابله با آنها؛ برجسته‌سازی مسائل خاص و تعیین دستور کار امنیتی منطقه و جهان؛ و امنیتـی‌سـازی یـا غیرامنیتی‌سازی بازیگران و مسائل است.
با درنظر داشتن این مهم و در راستای تحقق منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری برای شناخت منطقه و ارائه تحلیل دقیق از آن؛ تولید و تقویت ادبیات فکر و ایده؛ پیدا کردن تحلیل دقیق و سـپس اجمـاعی‌سـازی این تحلیل و فهم از منطقه؛ شکل‌گیری اجماع نخبگان و موجه‌سازی سیاست ایران بـرای منطقـه و جهـان و اقناع‌سازی منطقه‌ای و جهانی؛ آینده‌پژوهی نظم امنیتـی غـرب آسـیا؛ فعالیـت در عرصـه راهبـرد ارتباطـات و دیپلماسی عمومی در عرصه‌بین‌الملل؛ شناسایی فرصت‌ها و چالش‌ها در عمق دادن به ارتباط میان ایران و دنیا؛ تلاش برای ارتقای رشد اقتصادی ایران؛ ایجاد یک مجمع منطقه‌ای متشکل از تمامی کشورهای صاحب نفوذ و ذینفع بر سر موضوعات مهم منطقه و به راه انداختن یک گفتمان امنیتی منطقه‌ای ناب؛ تبدیل شدن ایـران به قطب مذاکرات و ارتباطات میان نخبگی میان نخبگان منطقه و فرامنطقه؛ و مقابله با ایران‌هراسی، کنفرانس امنیتی تهران در سال 1395 متولد و از آن سال تا به امروز به‌شکل مرتب برگزار شده است. در تأسیس و برگزاری این کنفرانس بیش از سی دانشگاه، انجمن و مراکز مطالعات راهبردی ازجملـه: مرکز بررسی‌های استراتژیک امنیت ملی؛ مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری؛ دانشگاه تهـران؛ دانشگاه شهید بهشتی؛ دانشگاه علامه طباطبایی؛ دانشگاه عالی دفاع ملـی؛ دانشـگاه اطلاعـات و امنیـت ملی؛ شورای راهبردی روابط خارجی؛ مرکـز پـژوهش‌هـای مجلـس شـورای اسـلامی؛ مرکـز تحقیقـات استراتژیک؛ دانشگاه فارابی؛ دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی؛ مرکز تحقیقات راهبـردی دفـاعی؛ مرکـز مطالعات راهبردی وزارت کشور؛ انجمن علوم سیاسی ایران؛ پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ مرکز مطالعات راهبردی دفاعی (راد)؛ انجمن ژئوپلیتیک ایران؛ مرکز مطالعات راهبردی و اسناد لبنان؛ مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات خاورمیانه؛ مؤسسه اندیشه‌سازان نور؛ مؤسسه مطالعات ایران و اوراسـیا؛ دانشـگاه جـامع امام حسین (ع)؛ دانشگاه علـوم انتظـامی؛ و مؤسسـه ابـرار معاصـر تهـران مشـارکت داشـتند و یکـی از بزرگترین مجامع علمی کشور در حوزه راهبردی را به‌وجود آوردند. از نمایندگان این مراکـز و مؤسسـات کمال تشکر و قدردانی را داریم. در سال 1396 ذیل کنفرانس امنیتی تهران در سطح علمی ـ پژوهشی 9 سمینار با همکاری مراکـز و دانشگاه‌های فوق در زمینه مهمترین چالش‌ها و روندهای نوظهور غرب آسیا برگزار و تعداد بسیار زیـادی از اندیشمندان، اساتید و دانشجویان داخلی و خارجی به ارائه دیـدگاه‌هـای خـود پرداختنـد. ماحصـل ایـن مشارکت به‌جز کتاب‌های چکیده مقالات به زبان‌های فارسی و انگلیسی، هشـت جلـد مجموعـه مقـالات برگزیده است که مؤسسه ابرار معاصر تهران به‌عنوان محل استقرار وقت دبیرخانه دائمی کنفرانس امنیتـی تهران بر خود لازم دانسته تا با انتشار آنها ضمن به اشتراک گذاشتن پژوهش‌های جدید، نقشی در توسـعه کیفی و تولید ادبیات این حوزه مهم، داشته باشد.