چاپ

 

سیاست و جامعه در هندوستان 

سرزمینی که ایرانیان باستان به‌خاطر رودهای پرآبش آن را «هندوستان» نامیدند، از هزاران سال پیش تاکنون در پیوندی ناگسستنی با سرزمین آریاییان بوده است. نزدیکی فرهنگی، تاریخی و تمدنی میان مردمان هندوستان و ایران همواره درطول سده‌ها زمینه‌ساز دوستی‌ها و همکاری‌های بسیاری میان ایشان شده است. این امر بر ساختار اجتماعی و فرهنگی این جوامع و نیز بر سازوکارهای سیاسی و اقتصادی‌شان نیز از دیرباز تأثیرگذار بوده است.