چاپ

 

 
در گذشته‌های دور، قارة آسیا مرکز تمدن و فرهنگ جهان بود. اکثر مذاهب و تمدن‌های ساخته‌شده بر کره خاکی در آسیا و در امتداد جادۀ ابریشم بوده است. جادۀ ابریشم که از سواحل چین در کنار اقیانوس آرام شروع می‌شد و از کوه‌های سربه‌فلک‌کشیدة هیمالیا، تیان‌شن، هندوکش و پامیر می‌گذشت، ابریشم و ادویه و سایر کالاها را به ایران و از آنجا به‌سوی اروپا می‌برد تا اروپاییان را با ظرافت ابریشم و طعم لذیذ ادویه آشنا سازد. همچنین از شمال پوست خز را ازطریق دریای خزر به ایران، خلیج فارس و درنهایت، کناره‌های مدیترانه می‌رساندند.

سیاست و جامعه در هندوستان 

سرزمینی که ایرانیان باستان به‌خاطر رودهای پرآبش آن را «هندوستان» نامیدند، از هزاران سال پیش تاکنون در پیوندی ناگسستنی با سرزمین آریاییان بوده است. نزدیکی فرهنگی، تاریخی و تمدنی میان مردمان هندوستان و ایران همواره درطول سده‌ها زمینه‌ساز دوستی‌ها و همکاری‌های بسیاری میان ایشان شده است. این امر بر ساختار اجتماعی و فرهنگی این جوامع و نیز بر سازوکارهای سیاسی و اقتصادی‌شان نیز از دیرباز تأثیرگذار بوده است.