چاپ

 


 آنچه مجموعه حاضر تلاش دارد بدان دست یابد، ارائه تصویری تا حد امکان جامع از سیر تحولات هسته‌ای چند سال اخیر، بررسی دیدگاه‌های مطرح در رسانه‌های غربی و مراکز پژوهشی معتبر جهانی پیرامون مسائل هسته‌ای ایران، ارائه شمایی کلی از تلاش ایران برای کسب فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و نهایتاً ایجاد یک مجموعه اسناد کاربردی از قطعنامه‌ها و پیمان‌های مربوطه در خصوص وضعیت هسته‌ای جمهوری اسلامی است.
 

 
سال ۱۳۸۶ را می‌توان به نوعی، سالی شاخص در مسئله هسته‌ای ایران نامید. آنچه کتاب حاضر تلاش دارد بدان دست یابد، ارائه تصویری تا حد امکان جامع از سیر تحولات هسته‌ای سال ۱۳۸۶، بررسی دیدگاه‌های مطرح در محافل رسمی و مطالعاتی غرب، میزان و گستره تحولات اتمی در سایر نقاط جهان، ارائه شمایی کلی از تلاش ایران برای کسب فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در طی پنج دهه، یک نگرش کوتاه به بحث فنی فراوری و غنی‌سازی و در نهایت ارائه مجموعه‌ای از برخی اسناد کاربردی در این زمینه است.
 
فارغ از تحلیل‌های حقوقی و سیاسی؛ آنچه کتاب حاضر تلاش دارد بدان دست یابد، ارائه تصویری تا حد امکان جامع از سیر تحولات هسته‌ای یک سال اخیر (سال ۱۳۸۵)، بررسی دیدگاه‌های مطرح در رسانه‌های غربی، موضعگیری‌های رسمی و مراکز پژوهشی معتبر جهانی پیرامون مسائل هسته‌ای ایران و نهایتاً ایجاد یک مجموعه اسناد مختصر و کاربردی از قطعنامه‌ها و پیمان‌های مربوطه در خصوص وضعیت هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌باشد.
فارغ از تحلیل‌های حقوقی و سیاسی؛ آنچه کتاب حاضر تلاش دارد بدان دست یابد، ارائه تصویری تا حد امکان جامع از سیر تحولات هسته‌ای یک سال اخیر (سال ۱۳۸4)، بررسی دیدگاه‌های مطرح در رسانه‌های غربی، موضعگیری‌های رسمی و مراکز پژوهشی معتبر جهانی پیرامون مسائل هسته‌ای ایران و نهایتاً ایجاد یک مجموعه اسناد مختصر و کاربردی از قطعنامه‌ها و پیمان‌های مربوطه در خصوص وضعیت هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌باشد.
کتاب حاضر به منظور آگاهی از سیر وقایع گذشته در پرونده هسته ای ایران و همچنین نوع نگاهی که کارشناسان کشورهای غربی به فعالیت‌های هسته‌ای ایران دارند، تدوین و گردآوری شده است. این کتاب منبع مناسبی جهت آگاهی از پیشینه تعاملات غرب با مسائل هسته‌ای ایران در سالهای 1382و 1383 و همچنین نگاه‌های حقوقی و سیاسی کارشناسان غربی و ایرانی به این مسئله می‌باشد.