چاپ


حمله آمریکا به عراق و پیامدهای آن

 آبان ماه 1381، مؤسسه ابرار معاصر تهران

خلاصه نشست: در این نشست مسائلی از قبیل سناریوهای احتمالی حمله آمریکا به عراق، ایران و حمله آمریکا به عراق، حمله آمریکا به عراق و فرصت‌های جمهوری اسلامی ایران، استراتژی احتمالی دولت بوش در خصوص جمهوری اسلامی ایران و تهدیدات حمله آمریکا به عراق برای جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.