چاپ


استراتژی آمریکا در آسیای مرکزی، خزر و قفقاز

مرداد ماه 1381، مؤسسه ابرار معاصر تهران

خلاصه نشست: در این نشست منافع و استراتژی آمریکا در حوزه خزر، قفقاز و آسیای مرکزی، روندها و چالش‌ها فراروی آمریکا در حوزه خزر، قفقاز و آسیای مرکزی، و پیامدهای تحقق این استراتژی‌ها بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.