چاپ


استراتژی آمریکا در خلیج‌فارس و پیامدهای آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 تیرماه 1381، مؤسسه ابرار معاصر تهران

خلاصه نشست: در این نشست مسائلی از قبیل پیامدهای ناشی از تحقق استراتژی آمریکا در خلیج‌فارس بر ایران، سیاست خارجی آمریکا در خلیج‌فارس و پیامدهای آن بر ایران، عنصر عراق در سیاست خارجی آمریکا در خلیج‌فارس و سیاست‌گذاری دولت بوش در قبال ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.