چاپ

بررسی پیامدهای تقابل آمریکا و عراق و اثرات آن بر امنیت ملی ایران

خردادماه 1381، مؤسسه ابرار معاصر تهران

خلاصه نشست: در این نشست سناریوهای براندازی و مسئله مشروعیت رژیم جانشین در عراق، روندهای سیاسی داخلی و بین‌المللی تأثیرگذار بر سیاست خارجی آمریکا در مورد عراق، پیامدهای منطقه‌ای حملة احتمالی آمریکا به عراق، تعاملات جمهوری اسلامی ایران و عراق و توانمندی‌ها و امکانات عراق در مقابله با حملة احتمالی آمریکا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.