چاپ


تأثیر دستگیری صدام در منطقة خاورمیانه

 دی ماه 1382، مؤسسه ابرار معاصر تهران

 خلاصه نشست: در این نشست دلایل تغییر در رفتار خارجی جمهوی اسلامی ایران، تغییر ژئوپولیتیک قدرت در منطقه، اهداف درازمدت آمریکا در خاورمیانه، اثبات هژمونی آمریکا، نظم نوین جهانی و جنگ‌های نامتقارن و خصوصیات آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.