چاپ


قانون اساسی افغانستان

 آذرماه 1382، مؤسسه ابرار معاصر تهران

 خلاصه نشست: در این نشست سابقه قانون اساسی افغانستان، گروه‌های ذی‌نفوذ در این کشور و نقش آنها در تدوین قانون اساسی و نیز نقاط قوت و ضعف این قانون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.