چاپ


اختلاف ایدئولوژیک ایران و آمریکا

شهریورماه 1382، مؤسسه ابرار معاصر تهران


خلاصه نشست:
در این نشست، تفاوت‌ها و مشترکات سیاست‌های خارجی ایران و آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.