چاپ


بازتعریف مفهوم تروریسم از نگاه دولتمردان آمریکا

 مرداد ماه 1382، مؤسسه ابرار معاصر تهران


خلاصه نشست: در این نشست به مسائلی چون سابقه تاریخی تروریسم، شاخص‌های مهم تروریسم در دوران جنگ سرد و بعد از آن و همچنین مفهوم تروریسم بعد از 11 سپتامبر پرداخته شد.