چاپ


پیامدهای ژئوپولیتیک جنگ در خاورمیانه

خردادماه 1382، مؤسسه ابرار معاصر تهران


خلاصه نشست: در این نشست مسائلی از قبیل تحولات ساختاری در خاورمیانه، ساختار نوین بین‌الملل، تحولات قبل و بعد از یازده سپتامبر، عصر پست مدرن و شاخص‌های ژئوپولیتیک آن و سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.