چاپ


قطعنامه 1483 و پیامدهای آن در خاورمیانه

خردادماه 1382، مؤسسه ابرار معاصر تهران


خلاصه نشست: در این نشست سخنرانان به ارائه نقطه‌نظرات خویش پیرامون ابعاد حقوقی و سیاسی قطعنامه 1483 شورای امنیت و تبعات آن در خاورمیانه ـ با تکیه بر مورد جمهوری اسلامی ایران ـ پرداختند.