چاپ

تروریسم و دخالت در امور داخلی کشورها

خردادماه 1382، مؤسسه ابرار معاصر تهران


خلاصه نشست: در این نشست مسائلی چون تهدیدهای موجود علیه امنیت ملی کشورها، تروریسم، حادثه 11 سپتامبر، تروریسم و سازمان بین‌الملل و آمریکا و برداشت متفاوت از تروریسم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.