چاپ

آینده عراق و استراتژی آمریکا

 
اردیبهشت ماه 1382، مؤسسه ابرار معاصر تهران

خلاصه نشست: در این نشست مسائلی از قبیل ماهیت نظام سیاسی آمریکا و تأثیر آن بر استراتژی‌های این کشور، استراتژی نظامی آمریکا در عراق، اندیشه نومحافظه‌کاری در عراق، شیعیان و آینده عراق، سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا در عراق، خاورمیانه و عراق پس از صدام، آمریکا و چالش‌های پیش رو در عراق، اخبار جنگ و استراتژی آمریکا در عراق پس از صدام مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.