چاپ

بررسی نقش غیرمتعهدها در پرونده هسته‌ای ایران

 بهمن 1384، مؤسسه ابرار معاصر تهران


خلاصه نشست: گروه NAM یکی از تأثیرگذارترین گروه‌های موجود در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که تصمیم‌گیری‌ها و تحرکات آن نقشی تعیین کننده در اقدامات آژانس دارد. نوع خاص موضع‌گیری برخی از اعضای گروه، در جریان رأی‌گیری قطعنامه اخیر شورای حکام علیه ایران از جمله موضوعاتی است که بحث و نگاهی کارشناسانه را می‌طلبد. به همین منظور مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی تهران طی نشستی به بررسی موضوع فوق پرداخت.