چاپ

زمینه‌های همکاری ایران و روسیه با توجه به طرح خاورمیانه بزرگ‌تر آمریکا

 24 مرداد1384 ، مؤسسه ابرار معاصر تهران


خلاصه نشست: در این جلسه دکتر الکساندر دوگین به تبیین نظریات خود حول محور فوق پرداخته و ضمن تحلیل موقعیت و شرایط بین‌المللی و جامعه جهانی مفهوم آتلانتیسیسم را تشریح نموده و به توصیف اهداف آن پرداخت. وی در تحلیل آسیب‌پذیری‌های منطقه به امکانات و توانمندی‌های آمریکا در منطقه پرداخته و در جهت ارائه راهبردهای ضروری برای مقابله با اهداف آمریکا، ایده‌ اوراسیائیسم خود را مطرح کرده و فرصت‌‌های حاصله از اجرایی شدن این ایده را بر شمرد.