چاپ

ایران شناسی در انگلیس

 خرداد ماه ۱۳۸۴، مؤسسه ابرار معاصر تهران

خلاصه نشست: در این نشست سخنران به تبیین فضای علمی موجود در انگلیس نسبت به مسایل ایران پرداختند.