چاپ

انقلاب‌های رنگارنگ در کشورهای مستقل مشترک المنافع

24 خرداد 1384، مؤسسه ابرار معاصر تهران

 خلاصه نشست: در این نشست سخنرانان تحولات کشورهای مستقل مشترک‌المنافع را مورد بحث و بررسی قرار دادند.