چاپ

بررسی و ارزیابی آخرین تحولات ناتو و راهبردهای معطوف به آن

13دی 1386 و 23 دی 1386، مؤسسه ابرار معاصر تهران


خلاصه نشست: در نشست اول حاضرین دیدگاه‌های خود را در خصوص چهار محور اصلی:

محور اول) روند تحولات ناتو پس از جنگ سرد،
 
محور دوم) ابعاد تحولات نظامی ناتو،

محور سوم) ناتو و اروپا و

محور چهارم) ناتو و ایران، عنوان نمودند.

در نشست دوم حاضرین دیدگاه‌های خود را درخصوص سه محور اصلی:
 
محور اول) ناتو، توسعه کمی، کیفی یا ترکیبی،

محور دوم) ناتوی فرهنگی،

محور سوم) ناتو و چگونگی مواجهه ایران، بیان نمودند.