چاپ

بررسی و ارزیابی کنفرانس صلح خاورمیانه در آمریکا

 
30 مهر1386، مؤسسه ابرار معاصر تهران

خلاصه نشست: در این جلسه حاضران دیدگاه‌های خود را در خصوص سه محور اصلی:

محور اول) اهداف آمریکا از برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه،

محور دوم) موانع و محدودیت‌های فراروی کنفرانس،

محور سوم) نسبت کنفرانس صلح خاورمیانه با مواضع جمهوری اسلامی ایران عنوا
ن نمودند.