چاپ

بررسی و ارزیابی ماهیت موجود و آینده نظام بین‌الملل

 
5 مهر1386،مؤسسه ابرار تهران

خلاصه نشست: در این جلسه حاضرین دیدگاه‌های خود را در خصوص چهار محور اصلی:
 
محور اول) روند شکل‌گیری نظام نوین بین‌الملل، 

محور دوم) بسترها و زمینه‌های شکل‌گیری نظام نوین بین‌المللی، 

محور سوم) عناصر، قواعد و ویژگی‌های نظام نوین بین‌الملل و 

محور چهارم) ماهیت آتی نظام بین‌الملل عنوان نمود
ند.