چاپ

ارزیابی ابعاد و پیامدهای سیاسی تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران

 21 مرداد 1386، مؤسسه ابرار معاصر تهران

خلاصه نشست: در این جلسه حاضرین دیدگاه‌های خود را در خصوص سه محور اصلی:

محور اول) ابعاد تحریم‌های سیاسی،

محور دوم
) پیامدهای سیاسی تحریم‌های شورای امنیت و

محور سوم
) راه‌های مقابله با تحریم‌های سیاسی بیان نمودن
د.