چاپ

بررسی و ارزیابی گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره جهان 2025

 
12 آذر 1387، مؤسسه ابرار معاصر تهران

خلاصه نشست: در این جلسه حاضرین دیدگاه‌های خود را در چهارچوب محورهای زیر بیان نمودند:

محور اول) علل و اهداف گزارش 2025 نهادهای اطلاعاتی آمریکا

محور دوم) ابعاد شکلی و محتوایی گزارش 2025

محور سوم) نسبت گزارش 2025 با ایران و نحوه مواجهه با آن