چاپ

بررسی و ارزیابی طرح اتحاد برای مدیترانه و تأثیر آن بر تحولات خاورمیانه

 13 مرداد 1387 ،مؤسسه ابرار معاصر تهران

خلاصه نشست: در این جلسه حاضران دیدگاه‌های خود را در قالب محورهای زیر بیان نمودند:

محور اول) واکاوی اتحاد برای مدیترانه؛

محور دوم) دلایل و زمینه‌های شکل‌گیری اتحاد برای مدیترانه؛

محور سوم) تأثیر اتحاد برای مدیترانه بر تحولات خاورمیانه.