چاپ

آمریکا قدرتی روبه‌افول یا درحال برآمدن

 9 تیر 1389، مؤسسه ابرار معاصر تهران

خلاصه نشست: در این نشست حاضران دیدگاه‌های خود را درخصوص موضوع نشست عنوان
نمودند.