چاپ
بررسی ماهیت سازما‌ن‌ همکاری‌های شانگهای و پیامدهای عضویت ایران در آن

22 اردیبهشت 1387


خلاصه نشست: در این جلسه حاضران دیدگاه‌های خود را درخصوص سه محور اصلی زیر بیان نمودند:

محور اول) ماهیت، اهداف و رویکرد شانگهای؛

محور دوم) توفیقات و ناکامی‌های سازمان همکاری شانگهای؛

محور سوم) عضویت ایران و پیامدهای آن.