چاپ
بررسی و ارزیابی گزارش ۸ آوریل ۲۰۰۸ پترائوس ـ کراکر به کنگره آمریکا

10 اردیبهشت 1387


خلاصه نشست: در این جلسه حاضران دیدگاه‌های خود را در چارچوب محورهای زیر عنوان نمودند:

محور اول) تحلیل مفهومی و محتوایی گزارش پترائوس ـ کراکر؛

محور دوم) تحلیل استراتژیک گزارش پترائوس ـ کراکر در ۸ آوریل ۲۰۰۸؛ 

محور سوم) ارزیابی استراتژی و بازیگری ایران در عراق.