چاپ
بررسی و ارزیابی آخرین تحولات پاکستان

10 اردیبهشت 1388


خلاصه نشست: در این حاضرین دیدگاه‌های خود را در قالب محورهای زیر بیان کردند:

محور اول) تجزیه و تحلیل وضعیت کنونی پاکستان؛

محور دوم) مؤلفه‌های بیرونی تحولات پاکستان؛

محور سوم) روند تحولات پاکستان؛

محور چهارم) تأثیر تحولات پاکستان بر امنیت ملی ایران.