چاپ
بررسی و ارزیابی آخرین تحولات مصر و حزب‌الله

31 فروردین 1388، مؤسسه ابرار معاصر تهران

خلاصه نشست: در این جلسه حاضرین دیدگاه‌های خود را در قالب محورهای زیر بیان نمودند:

محور اول) علل و عوامل داخلی تنش حزب‌الله و مصر

محور دوم) علل و عوامل منطقه‌ای تنش حزب‌الله و مصر

محور سوم) علل و عوامل بین‌المللی تنش حزب‌الله و مصر

محور چهارم) تجزیه و تحلیل آثار و عوارض تنش حزب‌الله و مصر