چاپ
بررسی و ارزیابی استراتژی جدید امنیتی آمریکا

 
19 خرداد 1389، مؤسسه ابرار معاصر تهران

خلاصه نشست: در این نشست حاضرین دیدگاه‌های خود را درخصوص محورهای زیر عنوان نمودند:

محور اول: مفاهیم کلیدی سند استراتژی امنیتی؛

محور دوم: مقایسه استراتژی امنیتی اوباما با استراتژی امنیتی بوش؛

محور سوم: جایگاه ایران در استراتژی امنیتی اوباما.