چاپ

بررسی و ارزیابی معاهده جدید هسته‌ای روسیه و آمریکا و تأثیرات احتمالی آن بر آینده سیاسی ـ امنیتی نظام بین‌الملل

 
25 فروردین 1389، مؤسسه ابرار معاصر تهران
                                                                                                                                                     
خلاصه نشست:
در این جلسه حاضرین دیدگاه‌های خود را درخصوص محورهای زیر تبیین نمودند:


محور اول)
ابعاد شکلی و محتوایی معاهده جدید هسته‌ای؛


محور دوم)
آثار و عوارض سیاسی ـ امنیتی آن بر نظام بین‌الملل؛


محور سوم)
نسبت معاهده با ایران (با توجه به بیانیه اوباما).