چاپ

آرشیو اروپا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
روسیه فاقد یک ایدئولوژی رقابت‌جویانه است که آن کشور را در برابر غرب قرار دهد، مصاحبه سایت ایران ریویو (آقای رامین ندیمی) با دکتر جهانگیر کرمی پیرامون بحران اوکراین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الزامات و تبعات رویکردی نوین در روابط ایران و ترکیه، ژاله عبدی