چاپ

بر اساس برنامه‌های مصوب هر سال و همچنین قبول سفارش‌های تحقیقاتی از سازمان‌ها و نهادهای مختلف، مجموعه‌ای از پروژه‌های تحقیقاتی بر حسب نوع و اهمیت پروژه و در طیف گسترده‌ای از مسائل سیاست خارجی، سیاست امنیتی، مسائل منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای، و موضوعات پایه نظیر انرژی و فناوری‌های نوین، توسط مؤسسه ابرار معاصر انجام می‌شود که مهم‌ترین آنها تا به امروز عبارتند از:

•  پروژه برآورد چالش‌ها، تهدیدات و فرصت‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛

•  پروژه دعاوی ایران علیه آمریکا؛
•  پروژه اسلام‌گرایی در جهان معاصر؛
• پروژه دکترین، استراتژی و سیاست‌های امنیتی در جهان معاصر؛
• پروژه مسئله‌شناسی امنیتی؛
• پروژه هیدروپلیتیک رودهای مرزی ایران؛
• پروژه قانون و امنیت در کشورهای مدل؛
• پروژه طرح‌ریزی دکترین امنیت ملی؛
• پروژه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و چالش‌های فراروی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛
• پروژه فرهنگ علوم استراتژیک و امنیتی؛
• پروژه ملاحظات امنیتی در روابط ایران و کشورهای همسایه؛
• پروژه تروریسم نوین؛
• پروژه دانشنامه نخبگان؛