چاپ

اروپا


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نفسی تازه در عرصۀ سیاست داخلی فرانسه: انتخابات مجلس ملی ، طاهره مقری مؤذن

 

 
 
کارزار انتخاباتی فرانسه، در جستجوی مردم‌سالاری، طاهره مقری مؤذن

ارزیابی همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی در ایتالیا، دکتر سعید خالوزاده 
 
ارزیابی همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی در ایتالیا، دکتر سعید خالوزاده 

برگزیت و پویش‌های سیاسی و اقتصادی انگلستان در سال 2017، دکتر حسین مفیدی احمدی
 

ورود اتحادیه اروپا به مسئله سوریه و رویکرد روسیه، عفیفه عابدی

بازگشت محافظه‌کاری نو به سپهر سیاسی و اقتصادی انگلستان،  دکتر حسین مفیدی احمدی

تبعات پیروزی ترامپ بر روابط اتحادیه اروپایی با جمهوری اسلامی ایران، دکتر سعید خالوزاده

نتایج پیروزی ترامپ و پیامدهای آن بر مناسبات فراآتلانتیکی، دکتر سعید خالوزاده

از فرصتی تردیدآمیز تا ترس از واگرایی: پیامدهای احتمالی پیروزی ترامپ برای اتحادیۀ اروپا، طاهره مقری مؤذن

مثلث بحران مهاجران، برگزیت و تروریسم و لزوم ایجاد سازوکار دفاعی و ارتش مستقل اروپایی (پروژه سیاست دفاعی و امنیتی مشترک)، ابراهیم باقری

ناتو و پسا برگزیت،  گلاویژ همت بلندپور
 

سناریوهای پیشِ روی رابطه بریتانیا ـ اتحادیه اروپا در پسابرگزیت، ابراهیم باقری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لزوم همکاری‌های امنیتی روسیه و اروپا