چاپ
مؤسسه تهران از بدو تأسیس تاکنون همواره در تلاش بوده است تا با تألیف کتاب‌های مرجع در زمینه‌های: 1).مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی، 2). کارشناسان و متخصصان، 3). بانک‌های اطلاعاتی، 4). کتابشناسی، 5). مفاهیم و اصطلاحات و  6). کشورهای جهان؛ بخشی از نیازهای جامعة علمی کشور را در این حوزه‌ها تأمین نماید. در این راستا گردآوری و تدوین شناسنامه کشورهای مختلف جهان، کتابشناسی‌های موضوعی و تهیه راهنمای مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی تا به امروز در دستور کار مؤسسه تهران قرار داشته است.