چاپ
 
برآورد استراتژیک کشورهای هدف بر اساس یک الگوی از پیش طراحی شده از سال 1381 در دستور کار مؤسسه تهران قرار گرفته است. در این راستا در سال 1381 جلد اول برآورد استـراتـژیک ایالات متحده، مصر، رژیم صهیونیستی و تا سال 1386 جلدهای مختلف برآوردهای استراتژیک عراق، آذربایجان، ژاپن، ترکیه، عربستان و پاکستان منتشر گردید. این برآوردها حاوی مجموعه‌ای از داده‌ها و تحلیل‌ها است که مسائلی از جمله موقعیت سرزمینی، توپوگرافی و طبیعت سرزمینی، منابع معدنی و طبیعی، نظامات و نهادهای سرزمینی، هرم سیاسی، نخبگان نظام سیاسی، قانون اساسی، سازمان‌های اطلاعاتی، احزاب، سیاست خارجی، روابط خارجی، تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های این کشورها را شامل می‌شود.
 

برآورد استراتژیک عربستان

با ورود به قرن بیست و یکم، دولت، ملت یا نظام‌های ملی با وجود به چالش کشیده شدن نقش بی‌بدیلشان در نظام بین‌المللی، هنوز مهم‌ترین بازیگران این عرصه هستند و رویدادهای مهم جهان را نظام‌های ملی رقم می‌زنند و به رغم ایجاد و گسترش نهادها و سازمان‌های غیردولتی در سطح ملی، منطقه‌ای و خصوصاً بین‌المللی و تقویت نفوذ و قدرت آنان، هنوز میان قدرت و نفوذ چنین سازمان‌هایی، با وجود قدرت و نفوذ دولت، فاصلة قابل توجهی وجود دارد.


جمهوری اسلامی ایران به دلیل آن‌که در یکی از مناطق پنج‌گانة استراتژیک جهان واقع شده و هم‌چنین به لحاظ اهداف، علائق و منافع جهانی و نیز چالش‌ها و تهدیدات موجود، جزو کشورهایی است که به شدت نیازمند شناخت کشورهای پیرامونی خویش و دیگر کشورهای مهم بازیگر صحنة نظامی بین‌المللی هستند. ازجمله این کشورها، جمهوری مصر است که از جایگاه مهم منطقه ای و جهانی سود می برد. کتاب
برآورد استراتژیک مصر (جلد اول) که شامل بخش‌های سرزمینی، سیاسی و نظامی است، تلاش می کند تا شناخت دقیقی از کشور  مصر به دست دهد و ویژگی های آن را در محورهای مذکور بحث و بررسی نماید.
 
 


آشنایی با کشورهای اسلامی (۱): جمهوری عربی مصر
 
سری کتاب‌های آشنایی با کشورهای اسلامی به منظور برطرف کردن خلاء موجود در زمینه راهنمایی جامع و کاربردی درباره کشورهای اسلامی و با هدف شناخت امکانات، موقعیت‌ها، نقاط قوت و ضعف، نقاط مشترک، آداب و رسوم، امکانات اقتصادی، نظامی و فرهنگی این کشورها تهیه و منتشر شده است. به دلیل اهمیت کشور مصر در میان کشورهای اسلامی و خاورمیانه عربی و شمال آفریقا، نخستین شماره این مجموعه به این کشور اختصاص یافته و در قالب آن به موضوعاتی چون اطلاعات عمومی، وضعیت جغرافیایی و سرزمینی، وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی، روابط خارجی، وضعیت نظامی، وضعیت اجتماعی، وضعیت فرهنگی و آموزشی، تشیع در مصر و حج پرداخته می شود.  
 
 
 


سری کتاب‌
های آشنایی با کشورهای اسلامی به منظور برطرف کردن خلاء موجود در زمینه راهنمایی جامع و کاربردی درباره کشورهای اسلامی و با هدف شناخت امکانات، موقعیت‌ها، نقاط قوت و ضعف، نقاط مشترک، آداب و رسوم، امکانات اقتصادی، نظامی و فرهنگی این کشورها تهیه و منتشر شده است. دومین شماره این مجموعه به مالزی اختصاص یافته و در قالب آن به موضوعاتی چون اطلاعات عمومی، وضعیت جغرافیایی و سرزمینی، وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی، روابط خارجی، وضعیت نظامی، وضعیت اجتماعی، وضعیت فرهنگی و آموزشی، تشیع در مالزی و حج پرداخته می شود.  

 سری کتاب‌های آشنایی با کشورهای اسلامی به منظور برطرف کردن خلاء موجود در زمینه راهنمایی جامع و کاربردی درباره کشورهای اسلامی و با هدف شناخت امکانات، موقعیت‌ها، نقاط قوت و ضعف، نقاط مشترک، آداب و رسوم، امکانات اقتصادی، نظامی و فرهنگی این کشورها تهیه و منتشر شده است. به دلیل اهمیت کشور ترکیه در جهان اسلام و جهان، سومین شماره این مجموعه به این کشور اختصاص یافته و در قالب آن به موضوعاتی چون اطلاعات عمومی، وضعیت جغرافیایی و سرزمینی، وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی، روابط خارجی، وضعیت نظامی، وضعیت اجتماعی، وضعیت فرهنگی و آموزشی، تشیع در ترکیه و حج پرداخته می شود.  

 
سری کتاب‌های آشنایی با کشورهای اسلامی به منظور برطرف کردن خلاء موجود در زمینه راهنمایی جامع و کاربردی درباره کشورهای اسلامی و با هدف شناخت امکانات، موقعیت‌ها، نقاط قوت و ضعف، نقاط مشترک، آداب و رسوم، امکانات اقتصادی، نظامی و فرهنگی این کشورها تهیه و منتشر شده است.به دلیل اهمیت کشور ایران در میان کشورهای اسلامی، خاورمیانه و جهان، چهارمین شماره این مجموعه به این کشور اختصاص یافته و در قالب آن به موضوعاتی چون اطلاعات عمومی، وضعیت جغرافیایی و سرزمینی، وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی، روابط خارجی، وضعیت نظامی، وضعیت اجتماعی، وضعیت فرهنگی و آموزشی و حج پرداخته می شود.  

 

 سری کتاب‌های آشنایی با کشورهای اسلامی به منظور برطرف کردن خلاء موجود در زمینه راهنمایی جامع و کاربردی درباره کشورهای اسلامی و با هدف شناخت امکانات، موقعیت‌ها، نقاط قوت و ضعف، نقاط مشترک، آداب و رسوم، امکانات اقتصادی، نظامی و فرهنگی این کشورها تهیه و منتشر شده است. پنجمین شماره این مجموعه به کشور پاکستان اختصاص یافته و در قالب آن به موضوعاتی چون اطلاعات عمومی، وضعیت جغرافیایی و سرزمینی، وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی، روابط خارجی، وضعیت نظامی، وضعیت اجتماعی، وضعیت فرهنگی و آموزشی،تشیع در پاکستان و حج پرداخته می شود.