نظر به ضرورت و اهمیت دسترسی به پژوهش‌های صورت‌گرفته در کشورهای مختلف جهان، مهم‌ترین پژوهش‌های انجام شده در جهان خصوصاً پیرامون موضوعـات دفـاع و امنیـت، مسائـــل استـراتـژیــک،مسائل ایران و خاورمیانه، مسائل آسیای مرکزی و قفقاز، مسائل مرتبط با انرژی، مسائل مرتبط باقدرت‌های بزرگ جهان، مسائل مرتبط با خلع سلاح و حقوق بشر توسط کارشناسان وابسته به این بخش به طرق مختلف گردآوری، تلخیص و در پایان هر فصل در قالب «کتاب گزیده پژوهش‌های جهان» منتشر ‌گردیده است.در حال حاضر و پس از انتشار 5 جلد کتاب گزیده پژوهش ها،این فعالیت در قالب بولتن داخلی موسسه و بصورت دوهفته نامه چاپ شده و پژوهش‌های منتشره در حوزه موضوعات فوق به زبان‌های انگلیسی،آلمانی،عربی،ترکی و روسی را دربر می‌گیرد.
 
 

 
گزیده‌ پژوهشهای جهان 1
 
این تحقیق به دنبال بررسی عوامل اصلی است که در دهه‌های آینده بر امنیت بین‌المللی تأثیر خواهند گذارد. همچنین در پژوهش حاضر این بحث مطرح خواهد شد که در آینده دو مسأله بنیادین یعنی «فاصله گرفتن هر چه بیشتر دو قطب اجتماعی و اقتصادی از یکدیگر» و «مشکلات مربوط به محدودیت‌های زیست محیطی» تا حدود زیادی مسیر تحول منازعات را تعیین خواهند کرد. در این تحقیق چنین استدلال شده است که تلاش برای حفظ نظم موجود جهانی به نفع یک گروه اقلیت از نخبگان نه تنها موفقیتی در پی نخواهد داشت، بلکه خطر بروز منازعه در سطح بین‌المللی را افزایش می‌دهد.
 
 
 
امروزه در گوشه و کنار جهان، مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و مطالعاتی، پروژه‌های متنوع و مختلفی را طراحی می‌کنند و به مرحله‌ی اجرا در می‌آورند. قطعاً، بسیاری از این تحقیقات و پژوهش ها، به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم می‌توانند زمینه‌ساز طراحی و اجرای برخی تحقیق‌ها و پژوهش‌ها در کشورمان باشد، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران را در انتخاب گزینه‌های مناسب یاری رساند، جامعه‌ی علمی و تحقیقاتی کشورمان را با سطح و روند پژوهش در دیگر کشورها آشنا سازد و در نهایت، داشته‌های علمی آنان را پیرامون مسائل مورد علاقه گسترش دهد. گزیده پژوهشهای جهان (2)  در این راستا تدوین شده و حاوی هشتاد و یک چکیده از تحقیقات و پژوهش‌های گردآوری شده می‌باشد.
امروزه در گوشه و کنار جهان، مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و مطالعاتی، پروژه‌های متنوع و مختلفی را طراحی می‌کنند و به مرحله‌ی اجرا در می‌آورند. قطعاً، بسیاری از این تحقیقات و پژوهش ها، به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم می‌توانند زمینه‌ساز طراحی و اجرای برخی تحقیق‌ها و پژوهش‌ها در کشورمان باشد، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران را در انتخاب گزینه‌های مناسب یاری رساند، جامعه‌ی علمی و تحقیقاتی کشورمان را با سطح و روند پژوهش در دیگر کشورها آشنا سازد و در نهایت، داشته‌های علمی آنان را پیرامون مسائل مورد علاقه گسترش دهد. گزیده پژوهشهای جهان (3)  در این راستا تدوین شده و حاوی هفتادوهشت چکیده از تحقیقات و پژوهش‌های گردآوری شده می‌باشد.
امروزه در گوشه و کنار جهان، مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و مطالعاتی، پروژه‌های متنوع و مختلفی را طراحی می‌کنند و به مرحله‌ی اجرا در می‌آورند. قطعاً، بسیاری از این تحقیقات و پژوهش ها، به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم می‌توانند زمینه‌ساز طراحی و اجرای برخی تحقیق‌ها و پژوهش‌ها در کشورمان باشد، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران را در انتخاب گزینه‌های مناسب یاری رساند، جامعه‌ی علمی و تحقیقاتی کشورمان را با سطح و روند پژوهش در دیگر کشورها آشنا سازد و در نهایت، داشته‌های علمی آنان را پیرامون مسائل مورد علاقه گسترش دهد. گزیده پژوهشهای جهان (۴) در این راستا تدوین شده و حاوی هفتادوهفت چکیده از تحقیقات و پژوهش‌های گردآوری شده می‌باشد.
امروزه در گوشه و کنار جهان، مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و مطالعاتی، پروژه‌های متنوع و مختلفی را طراحی می‌کنند و به مرحله‌ی اجرا در می‌آورند. قطعاً، بسیاری از این تحقیقات و پژوهش ها، به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم می‌توانند زمینه‌ساز طراحی و اجرای برخی تحقیق‌ها و پژوهش‌ها در کشورمان باشد، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران را در انتخاب گزینه‌های مناسب یاری رساند، جامعه‌ی علمی و تحقیقاتی کشورمان را با سطح و روند پژوهش در دیگر کشورها آشنا سازد و در نهایت، داشته‌های علمی آنان را پیرامون مسائل مورد علاقه گسترش دهد. گزیده پژوهشهای جهان (۵) شامل هفتادوشش چکیده از تحقیقات و پژوهش‌های گردآوری شده می‌باشد. این کتاب به هشت فصل با عنوانهای امنیت بین الملل، مسائل منطقه‌ای، مسائل نظامی، مسائل کشورها، تروریسم، اقتصاد بین‌الملل، علوم سیاسی و اسناد تقسیم شده است.